Szkoła Języków Obcych Emerald

- loading -
Aby w pełni korzystać ze strony, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript lub skorzystaj z innej przeglądarki.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Dbamy o Ciebie od lat. Wybierz się z Emeraldem w językowy świat!

Zapraszamy na kursy języka angielskiego,
niemieckiego i hiszpańskiego

flags

Szanowni Państwo,

Zapisanie dziecka do Szkoły Języków Obcych Emerald, zwana dalej „Szkołą” związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego Regulaminu Szkoły na rok szkolny 2023/2024 z dnia 28.08.2023r. zwanego dalej: „Regulaminem”.

I

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Szkołą, a przedstawicielami ustawowymi dzieci zapisanych na zajęcia na rok szkolny 2023/2024, zwanych dalej „uczniami” w chwili obowiązywania Regulaminu.
 2. Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić kurs języka angielskiego. W ramach kursu odbędzie się 58 (pięćdziesiąt osiem) lekcji w roku szkolnym w okresie od 1 października do 10 czerwca.
 3. Czas trwania każdej z lekcji wynosi 60 (sześćdziesiąt) minut.
 4. Lekcje odbywać się będą 2 (dwa) razy w tygodniu w terminach z góry określonych przez Szkołę.

II

 1. Zajęcia odbywać się będą w grupach od 7 (siedmiu) do 11 (jedenastu kursantów).
 2. Wyjątek stanowią zajęcia w Solnym Mieście CER, grupy od 8 (ośmiu) do 12 (dwunastu kursantów)

III

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie odbywających się zajęć, na jej terenie lub podczas imprez towarzyskich na stronie internetowej, w broszurach lub innych materiałach reklamowych, po uprzednim uzyskaniu na ten cel zgody przedstawicieli ustawowych uczniów.

IV

 1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w czasie trwania zajęć.
 2. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć lub do złożenia pisemnego oświadczenia, iż wyraża zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka po zakończonych zajęciach i bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas powrotu do domu.

V

 1. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych lektorów.
 2. Po każdym zakończonym semestrze Szkoła zobowiązuje się przedłożyć przedstawicielowi ustawowemu informację o ocenie semestralnej.
 3. Po zakończeniu kursu uczeń otrzymuje certyfikat ukończenia danego poziomu zaawansowania.

VI

 1. Uczniowie mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Uczniowie mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.
 3. Jeżeli zajęcia zostają odwołane z przyczyn leżących po stronie Szkoły to Szkoła zobowiązuje się odpracować dane zajęcia w innym terminie, określonym przez Szkołę terminie.
 4. Wpłaty za niewykorzystane przez uczniów lekcje nie są zwracane (nieobecność nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia) – dotyczy zajęć grupowych. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą trwającej powyżej 4 tygodni, po upływie tego terminu pieniądze za kolejne niewykorzystane lekcje zostaną zwrócone przedstawicielowi ustawowemu po uprzednim zgłoszeniu Szkole rezygnacji z uczestnictwa ucznia w dalszych lekcjach.

VII

Opłatę za kurs uiszcza się w systemie:

 1. Rocznym (1 raz w roku szkolnym) po zapisie ucznia, nie później, niż do dnia 15 września danego roku szkolnego, wówczas uczeń otrzymuje podręcznik gratis w ramach promocji.
 2. Semestralnym ( 2 razy w roku szkolnym) w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego za pierwszy semestr. W terminie do dnia 15 stycznia danego roku szkolnego za drugi semestr.
 3. Ratalnym. W dwóch ratach (dwa razy w semestrze), pierwsza rata do dnia 15 września danego roku szkolnego, druga rata w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego za pierwszy semestr. Za drugi semestr – pierwsza rata w terminie do dnia 15 stycznia danego roku szkolnego, druga rata w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego. Cena kursu opłaconego w ratach podlega zwiększeniu o 3%.
 4. W przypadku opóźnienia w płatnościach, którejkolwiek z kwot/rat określonych w pkt. 1, 2 i 3 Szkoła naliczy odsetki maksymalne liczone od poszczególnych kwot od daty ich wymagalności do dnia zapłaty.
 5. Zniżki za kontynuację nauki lub dla rodzeństwa odliczane są w ostatniej racie za dany semestr dla kursantów opłacających raty we wskazanych powyżej terminach.
 6. Przedstawiciel ustawowy ucznia zobowiązuje się zapłacić za kurs językowy przelewem na rachunek bankowy nr

55 1050 1445 1000 0090 8168 1091
Emerald SJO Sp. z o.o.
Sygneczów 274
32-020 Wieliczka.

VIII

 1. Osoby, które zapiszą się przed wakacjami (do końca czerwca) i uiszczą opłatę za cały przyszły rok szkolny (2 semestry), mają gwarancję utrzymania tegorocznej ceny i otrzymują podręcznik gratis.
 2. W razie jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny (2 semestry) w terminie najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego uczeń otrzymuje podręcznik w ramach promocji.
 3. Osoby, które uczęszczały do Szkoły przez co najmniej 2 lata otrzymują 5% zniżki na cały rok szkolny.
 4. W przypadku zapisania na kurs rodzeństwa, Szkoła udziela rabatu w zakresie ceny kursu 10%. Zniżkę 10% dla rodzeństwa otrzymuje jedna osoba.
 5. Osoby, które uczęszczają do szkoły kolejny rok i polecą szkołę nowej osobie, która zapisze się i uiści opłatę za kurs otrzymają jednorazowe 100 zł rabatu na kurs odliczane w ostatniej racie.
 6. Promocje i rabaty nie sumują się.

IX

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
 2. Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć do godziny 19:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres e-mail Emerald SJO sp. z o.o. lub telefonicznie: 511 023 999. W takim przypadku zajęcia są odrabiane w innym terminie ustalonym z Klientem.
 3. W przypadku zmiany harmonogramu zajęć obowiązkowych (szkolnych) uczestnicy kursu są zobowiązani powiadomić Emerald SJO sp. z o.o. o konieczności odwołania zajęć kursowych najpóźniej do godziny 19 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia.
 4. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Emerald SJO sp. z o.o., zgodnie z § 6 ust. 2 lub ust. 3 zajęcia te przepadają i nie są odrabiane, a Klient ponosi ich koszt w całości.

X

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • naruszających dobre imię osób trzecich;
  • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

XI

 1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy EMERALD SJO SP Z O.O. reprezentowaną przez Dominika Mardyła, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

XII

 1. Wraz z zapisem na kurs umowa z Klientem zostaje zawarta na cały rok szkolny.
 2. Klient ma prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia, liczonym do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy następuje na podstawie oświadczenia Klienta o rezygnacji z kursu skierowanego w formie e-mailowej na adres e-mailowy Szkoły Językowej Emerald pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Szkoła zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z kursu w wysokości 30% ceny kursu za semestr. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę upływu okresu wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu, ani nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia Szkoły Językowej Emerald, również jeżeli nastąpił w okresie wypowiedzenia.
 4. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Szkoła Językowa Emerald w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 5. W indywidualnych przypadkach organizator przewiduje możliwość próbnego uczestnictwa w zajęciach przez okres tygodnia. W przypadku rezygnacji kursant jest zobowiązany zapłacić za zajęcia, w których uczestniczył w tygodniu próbnym.

XIII

 1. Szkoła w trakcie trwania semestru przeprowadza ankiety dotyczące oceny kursów – bardzo prosimy o współpracę.
 2. Szkoła ma prawo do przesyłania stosownych informacji na podany przez przedstawiciela ustawowego ucznia adres e-mailowy oraz numer telefoniczny, celem prawidłowego wykonania umowy.
 3. Szkoła ma prawo do przesyłania informacji ofertowych na podany przez przedstawiciela ustawowego ucznia adres e-mailowy oraz numer telefonu, celem przedstawienia ofert i promocji świadczonych przez Szkołę usług wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu na ten cel zgody przedstawicieli ustawowych uczniów.

XIV

 1. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 70%.Certyfikat jest wystawiany w formie elektronicznej i jest przesyłany na adres e-mail Klienta na jego wniosek.

XV

 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy przesłać wiadomość na adres e-mail Emerald SJO sp. z o.o.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) oraz oznaczenie Kursanta; opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
 3. Emerald SJO sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Szkoły na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z uznaniem roszczenia.

XVI

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na treść praw i obowiązków Szkoły i przedstawicieli ustawowych uczniów, którzy zawarli umowę w momencie istnienia Regulaminu w brzmieniu obecnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Szkoła informuje, że wszelkie informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych uczniów i ich przedstawicieli ustawowych zamieszczone są na stronie www.szkolaemerald.pl