Szkoła Języków Obcych Emerald

- loading -
Aby w pełni korzystać ze strony, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript lub skorzystaj z innej przeglądarki.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Dbamy o Ciebie od lat. Wybierz się z Emeraldem w językowy świat!

Zapraszamy na kursy języka angielskiego,
niemieckiego i hiszpańskiego

flags

Szanowni Państwo,

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin Szkoły Językowej Emerald, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę Językową Emerald.
 2. Szkoła Językowa Emerald (zwana dalej: “Szkoła Językowa Emerlad” jest prowadzona przez Dominikę Mardyłę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DOMINIKA MARDYŁA EMERALD SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH z siedzibą w Sygneczowie nr 274, gmina Wieliczka, NIP: 6792901838.
 3. Słowniczek:
  • Adres e-mail Szkoły Językowej Emerald - szkola.emerald@wp.pl
  • Klient – opiekun prawny kursanta zawierający umowę o świadczenie usług nauki języka obcego kursanta
  • Kursant – uczestnik kursu nauki języka obcego organizowanego przez Szkołę Językową Emerald
  • Rok szkolny - od 1 października roku kalendarzowego 2021 do 15 czerwca 2022 roku
  • Semestr – pierwszy semestr szkolny trwający od 1 października do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych lub drugi semestr szkolny trwający od dnia następującego po ostatnim dniu ferii zimowych do dnia 15 czerwca.
  • Strona internetowa Szkoły Językowej Emerald – strona internetowa pod adresem: http://www.szkolaemerald.pl

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Rok szkolny trwa dwa semestry. Jeden semestr składa się z 30 zajęć, a jeden rok szkolny obejmuje 60 zajęć. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się.
 2. Szkoła Językowa Emerald organizuje kursy indywidualne i grupowe online lub w swoich filiach - placówkach szkół publicznych, do których uczęszczają nasi kursanci, wskazanych na stronie internetowej Szkoły Językowej Emerald.
 3. Organizacja roku szkolnego w Szkole Językowej Emerald nie obowiązuje klientów uczestniczących w kursach indywidualnych. W tych przypadkach długość trwania kursu oraz przerwy międzysemestralne ustalane są indywidualnie z klientem.
 4. Zajęcia prowadzone są według ustalonego harmonogramu podawanego przed końcem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kursu (harmonogram zajęć grupowych jest ustalany we wrześniu / miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie kursu i obowiązuje przez cały rok szkolny).
 5. Kurs trwa cały rok szkolny, obejmuje dwa semestry szkolne. W zakres kursu wchodzi 60 godzin zegarowych (po 60 minut).
 6. Ewentualna późniejsza zmiana terminu zajęć określonego w harmonogramie ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
 7. Zapis na kurs na dany rok szkolny następuje telefonicznie lub poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową - w przedmiocie zapisania na kurs nauki określonego języka (znajdującego się w ofercie Szkoły Językowej Emerald), wraz z podaniem danych osobowych kursanta oraz jego opiekuna prawnego (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła podstawowa do której uczęszcza kursant, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego numer telefonu oraz adres e-mail) wraz z oświadczeniem o otrzymaniu i zapoznaniu się z Regulaminem Szkoły Emerald i jego akceptacją, a także poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z administracją Szkoły Językowej Emerald. W przypadku zapisów telefonicznych, wymagane jest oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z Regulaminem Szkoły Emerald i jego akceptacją w formie smsowej, e-mailowej lub pisemnej.
 8. Zapis na kurs jest równoznaczny z obowiązkiem zapłaty przez Klienta całości ceny za kurs, określonej na dany rok szkolny, obejmującej dwa semestry.
 9. Szkoła Językowa Emerald zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kursantów do danej grupy wiekowej, tj. poniżej 7 osób. Szkoła Językowa Emerald zobowiązuje się powiadomić o tym Klienta telefonicznie, przed rozpoczęciem kursu. W sytuacji tej Szkoła dokona zwrotu wszelkich opłat wpłaconych na poczet kursu.
 10. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją Szkoły Językowej Emerlad pod numerem tel. 511 023 999 lub pod adresem e-mail Szkoły Językowej Emerald.

§3 LICZEBNOŚĆ GRUPY

 1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż siedem i nie więcej niż dziesięć osób. Kursy dla jednej lub dwóch osób traktowane są jako zajęcia indywidualne.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób Szkoła Językowa Emerald ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym z uwzględnieniem harmonogramu zajęć szkolnych kursanta, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.
 3. W przypadku braku porozumienia stron co do zmiany warunków umowy poprzez zwiększenie ceny kursu lub skrócenia czasu trwania zajęć, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§4 CENA KURSU

 1. Cena kursu obejmuje dwie opłaty za semestr określone w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły Językowej Emerald.
 2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.
 3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na rachunek bankowy o numerze: 97 1050 1445 1000 0090 7045 6174 . Konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska kursanta wraz z klasą i numerem szkoły oraz numerem raty, w przypadku, gdy płatność została rozłożona na raty o czym mowa w § 4 ust. 5.
 4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkoła Językowa Emerald może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
 5. Możliwe jest uiszczenie opłat za kurs w ratach – po uprzednim indywidualnym ustaleniu harmonogramu płatności ze Szkołą Językową Emerald. Cena kursu opłaconego w ratach nie podlega zwiększeniu. Wysokość, ilość rat oraz termin ich płatności zależy od rodzaju kursu. Płatność ratalna zostanie utrwalona w formie harmonogramu płatności rat przed zapisem Kursanta na kurs.
 6. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej Szkoły Językowej Emerald. Rabaty nie podlegają łączeniu, a Klienta obowiązuje rabat najbardziej dla niego korzystny. Zniżki i rabaty odliczane są w ostatniej racie i przysługują tylko w przypadku wpłat wniesionych w terminie.
 7. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
 8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
 9. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga. Kursy grupowe wymagają podręcznika wraz z ćwiczeniami.

§ 5 LEKTORZY

 1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę Językową Emerald prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków obcych znajdujących się w ofercie Szkoły Językowej Emerald.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
 3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

§ 6 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
 2. Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres e-mail Szkoły Językowej Emerald lub telefonicznie: 511 023 999. W takim przypadku zajęcia są odrabiane w innym terminie ustalonym z Klientem.
 3. W przypadku zmiany harmonogramu zajęć obowiązkowych (szkolnych) uczestnicy kursu są zobowiązani powiadomić Szkołę Języków Obcych Emerald o konieczności odwołania zajęć kursowych najpóźniej do godziny 18 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia.
 4. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Językową Emerald, zgodnie z § 6 ust. 2 lub ust. 3 zajęcia te przepadają i nie są odrabiane, a Klient ponosi ich koszt w całości.

§ 7 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Wraz z zapisem na kurs umowa z Klientem zostaje zawarta na cały rok szkolny.
 2. Klient ma prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia, liczonym do ostatniego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy następuje na podstawie oświadczenia Klienta o rezygnacji z kursu skierowanego w formie e-mailowej na adres e-mailowy Szkoły Językowej Emerald pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Szkoła zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z kursu w wysokości 30% ceny kursu za semestr. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę upływu okresu wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu, ani nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia Szkoły Językowej Emerald, również jeżeli nastąpił w okresie wypowiedzenia.
 4. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Szkoła Językowa Emerald w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 5. W indywidualnych przypadkach organizator przewiduje możliwość próbnego uczestnictwa w zajęciach przez okres tygodnia. W przypadku rezygnacji kursant jest zobowiązany zapłacić za zajęcia, w których uczestniczył w tygodniu próbnym.

§ 8 OTRZYMANIE CERTYFIKATU

 1. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie min. 70%.
 2. Certyfikat jest wystawiany w formie elektronicznej i jest przesyłany na adres e-mail Klienta na jego wniosek.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy przesłać wiadość na adres e-mail Szkoły Językowej Emerald.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 
  • oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) oraz oznaczenie Kursanta;
  • opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
 3. Szkoła Językowa Emerlad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Szkoły na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z uznaniem roszczenia.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Kursantów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest Dominika Mardyła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DOMINIKA MARDYŁA EMERALD SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH z siedzibą w Sygneczowie nr 274, gmina Wieliczka, NIP: 6792901838, adres e-mail: szkola.emerald@wp.pl, numer telefonu: 511 023 999
 2. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu Klientów oraz Kursantów.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji umowy zawartej ze Szkołą Językową Emerald.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także art. 6 RODO, pkt. 1 f) prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. Administrator danych osobowych gwarantuje Klientowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe Klienta oraz Kursanta będą przechowywane przez okres 6 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta oraz Kursanta będą pracownicy administracyjni oraz lektorzy Szkoły Językowej Emerald, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz obsługa księgową i prawną.
 8. Klient, ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła Językowa Emerlad zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Szkoły Językowej Emerald zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu aktualne na datę zawarcia poszczególnych umów.
 2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Kursanta utrwalonych na fotografiach wykonanych w trakcie zajęć Szkoły Językowej Emerald oraz zezwala na ich umierzeczenie na stronie internetowej Szkoły Językowej Emerald oraz profilu Szkoły Językowej Emerald facebook. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku Kursanta, Klient przy zapisie dziecka na Kurs może złożyć oświadczenie o braku zgody wykorzystywania wizerunku Kursanta w w/w sposób, jak również Klient ma prawo cofnięcia zgody w czasie późniejszym na wykorzystanie wizerunku Kursanta w w/w sposób.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres e-mail: Szkoły Językowej Eemerald. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Szkoła Językowa Emerlad zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. W przypadku zawarcia umowy na odległość, Szkoła Językowa Emerald może rozpocząć wykonanie umowy dopiero po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy, chyba że Klient zażąda rozpoczęcia wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowązuje od dnia 27.08. 2021 r.